Tag: Bộ tài chính

Thu một số loại phí, lệ phí chồng lên nhau hoặc chưa đúng thẩm quyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định thu như: phí dự thi; phí chợ đêm; phí chợ tạm… và nhiều loại phí, lệ phí khác không theo đúng quy định văn bản pháp luật Nhà nước ban hành.

Tự đẻ phí, lệ phí để thu
Tự đẻ phí, lệ phí để thu

Thực trạng thu phí, lệ phí sai quy định

Bộ Tài chính cho biết, trong việc thực hiện các quy định về phí, lệ phí còn có một số tồn tại như tình trạng thu cao hơn quy định; thu thấp hơn quy định; hoặc thậm chí không thực hiện thu mặc dù có quy định thu. Bộ Tài chính cho biết hiện ở một số địa phương có tình trạng nhiều loại phí đang được thu không có trong danh mục phí, lệ phí. Tình trạng này gây bức xúc cho nhiều đối tượng, nhất là người dân khi không hiểu vì sao có nhiều loại phí, lệ phí “trời ơi” như vậy phải đóng. Vậy nhưng vẫn chưa hết, bởi còn gây thất thoát nguồn thu Ngân Sách Nhà Nước, do thu thấp hơn và không thu các loại phí, lệ phí như quy định Nhà nước.

Cụ thể, UBND tỉnh, thành phố chưa trình HĐND tỉnh, thành phố ban hành một số loại phí, lệ phí có phát sinh tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố như: phí chợ; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thư viện;…

“Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành”, Bộ Tài chính yêu cầu.

Theo đó, Bộ Tài chính để nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ các loại phí, lệ phí không còn phù hợp.

Để chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Read Full Article